Aile Hukuku

Aile, çağdaş toplumların temel yapı taşıdır. Anayasamızın 41. Maddesi, ailenin Türk Toplumunun temeli olduğunu ve eşler arasında eşitliğe dayandığını ifade eder...Aynı madde, devletin, toplumun temel yapı taşı olan ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın (kadının) ve çocukların korunması için gerekli önlemleri alacağını düzenler. Buna paralel olarak yine Anayasamızın 62. Maddesi devletin, Türk Ailesinin korunması sorumluluğunu ülkemiz sınırları ile sınırlamaz, yabancı ülkelerde çalışan (yaşayan / bulunan) Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanl…

Boşanma Hukuku

Medeni Kanun gereği aile birliği Türk Hukuk sistemi içerisinde korunmaktadır. Eşlerin birbirlerine olan yükümlülükleri, çocukları ve birbirleriyle olan ilişkileri, mal edinimleri, ortak giderler ve borçlanma hususlarında birlikte karar almaları gibi birçok husus Türk Medeni Kanunu Aile Hukuk mevzuatında güvence altına alınmıştır. Son dönemde Türkiye’nin çoğu kesiminde yoğun olarak boşanmalar görülmekle birlikte bunlar çeşitli birçok sebebe dayanmaktadır. Özellikle, başta kadına fiziksel ve psikolojik şiddet olmak üzere, şiddetli anlaşmazlık, aldatma, eşlerin birbirlerinden habersiz olarak sürekli borçlanmaları ve çeşitli mal alım satım işleml…

Ceza Hukuku

EN TEMEL BİLGİLENDİRME OLARAK CEZA HUKUKU; SUÇ ve CEZA kavramlarını inceleyen bir kamu hukuku bölümüdür. Ceza hukukumuz, Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorileri kapsar. Özel ceza hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezaları kapsar. Cez…

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkuller, değerini ve niteliğini yitirmeksizin bir yerden başka bir yere taşınamayan mallardır. Gayrimenkulleri tarla, arsa, ev, apartman gibi mallar oluşturur. Gemiler de menkul oldukları halde, hukuki olarak gayrimenkul kapsamında değerlendirilir. T.C. Anayasası 35. Maddede en tabii hak olan herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. denmektedir. Ancak kanun yararına sınırlandırılabilen bu haklar keyfiyete göre engellenemezler. Diğer bir madde olan 43. Maddede de toprak mülkiyetini düzenlemiştir. Toprak mülkiyetine tabi verilen yerler miras hükümleri dışında bölünemez ve devredilemez. Anayasamız, kişilerin mülk edinmelerini ve bu mül…

Kiracı Tahliye

KİRA HUKUKU VE TAHLİYE Kanunların uygulanmasında, konuya ilişkin özel bir kanun varsa mahkemeler nezdinde öncelikle o kanun uygulanır, özel kanunda hüküm bulunmaması halinde genel kanun uygulama alanı bulacaktır. Konumuzla bağlantılı olan kanunlardan, Borçlar Kanunu genel, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ise özel nitelikte bir kanundur. Söz konusu kanun, belediye sınırları içerisinde mevcut tüm yapıların (gecekondular hariç) kiralanması ve tahliyesinde uygulanmaktadır. Bu nedenle, 6570 sayılı kanunu temel alarak konuyu anlatmaya çalışacağım. Kira sözleşmelerine dayanan her türlü tahliye ve kira tespit davalarında, dava değerin…

Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. “Miras” sözcüğü T.C Anayasası’nda 3 kez zikredilmektedir. 35.Maddede en tabii hak olan “herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir” denmektedir. Ancak kanun yararına sınırlandırılabilen bu haklar keyfiyete göre engellenemezler. Diğer bir madde olan 43. Madded…

Ticaret Hukuku

Ticaretle ilgili işlemlerde uygulanmak üzere yürürlükte bulunan kuralların bütününe Ticaret Hukuku denir. Ticaret hukuku; hukukun ticaret ile ilgili olan kısımlarını ele alan, inceleyen ve düzenleyen mevzuatların tümüdür. Ticaret hukukunun asıl amacı, Tacirler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektir. T.C. Anayasası’nda 168. Maddede piyasa güvenliği ve dış ticaret düzenlenmiştir. Bu madde ticari hayatta fiili kartelleşmeye, ticari hayatın düzenlenmesine ve güvenliğine devletin önleyici ve gerekli düzenlemelerle katkı sağlayacağını göstermektedir. Aynı şekilde dış ticaretin ülke ekonomisiyle arasındaki bağlantıyı sağlamak ve düzenlemek konul…

Vergi Hukuku

VERGİ: Devlet ya da vergilendirme yetkisinin devredilmiş olduğu kamu kuruluşları tarafından, kamu hizmetlerinin finansmanı için, fert ve kuruluşlardan muayen kurallara göre karşılıksız ve cebri olarak alınan bedeldir. VERGİ HUKUKU’NUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ: A)Anayasa Hukuku:Anayasa’nın 73.maddesine göre; Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere vergi ödemekle yükümlüdür.Vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla değiştirilir veya kaldırılır.Vergi,resim,harç ve şerefiyelerin istisna,muafiyet,indirim ve oranlarında, kanunda belirtilen alt ve üst sınırlar dahilinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilir. En az…

İş Hukuku

İş hukuku; bir özel hukuk sözleşmesi olan, hizmet sözleşmesine dayalı bağımlı çalışmayı düzenleyen kurallar bütünüdür. T.C Anayasası’nda çalışma ve çalışma özgürlüğü konuları önemle düzenlenmiştir. Anayasanın 18. Maddesinde “zorla çalıştırma ve angarya” yasaklanmıştır. Bu da insani yaşam şartlarının anayasa bağlamında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde Anayasa’nın 48.vd maddeleri “çalışma ve sözleşme hürriyeti”ni düzenlemektedir. Bu maddelerde de her bireyin çalışmaya hakkı olduğu, kimseye yapamayacağı bir iş yüklenemeyeceği, sendika kurma hakkı, grev ve lokavt hakkı, ücrette adalet ilkelerini düzenlemektedir. Bu da Anayasa…